Main Menu

A- A A+

Nasza misja: LECZYMY, ZAPOBIEGAMY, EDUKUJEMY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie (dalej zwany „Udzielającym Zamówienia”)

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t.j.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

wykonywania badań diagnostycznych na rzecz SPZOZ w Pilawie na lata 2020-2023

sprawa nr ZOZ.DAK.382.01.2019