Main Menu

plen
A- A A+

INFORMACJA Kierownika SP ZOZ w Pilawie

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym KORONAWIRUSEM

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PILAWIE

zaleca ograniczenie wizyt w naszych przychodniach do niezbędnych i uzasadnionych medycznie.

Każdemu pacjentowi zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza w pierwszej kolejności proponujemy TELEPORADĘ.

Tylko w sytuacji kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza. Proszę się zgłaszać na ściśle wyznaczoną godzinę, ponieważ przeciwwskazane jest dłuższe przesiadywanie na poczekalni. W razie wystąpienia konieczności oczekiwania, proszę zachować co najmniej 1 metr odstępu od siebie.

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY.

ZADZWOŃ :

           Ośrodek Zdrowia w Pilawie:                                          Ośrodek Zdrowia w Trąbkach:

25 6856174                                                                       25 6854824

    503998753                                                                        503989887  

REJESTRACJA

W celu uniknięcia gromadzenia się pacjentów rano w rejestracji, preferowaną formą rejestracji jest rejestracja telefoniczna. Pacjenci, którzy zgłoszą się do rejestracji osobiście, będą wchodzić do ośrodka zdrowia pojedynczo i zostaną zapisani zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do lekarza na konkretną godzinę, także na kolejne dni.

E-recepta:

W godz. 9.00-17.00 telefonicznie przyjmowane będą zamówienia na powtórzenie leków stosowanych w chorobach przewlekłych zlecanych przez lekarzy SPZOZ w Pilawie. Odbiór kodu 4-cyfrowego e-recepty telefonicznie w dniu następnym w godz. 16.00-17.30 lub po zarejestrowaniu się na portalu pacjent.gov.pl

Teleporada:

Od 16. 03. 2020 SPZOZ W PILAWIE na okres zagrożenia epidemiologicznego wprowadza możliwość porady telefonicznej. W celu uzyskania porady telefonicznej związanej z chorobą proszę dzwonić w godz. 9.00-17.00

STOSUJMY SIĘ DO ZALECEŃ!

DBAJMY O ZDROWIE WŁASNE I NASZYCH BLISKICH!

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na lata 2020-2023 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie sprawa nr ZOZ.DAK.382.03.2019

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie,
ul. Wojska Polskiego 16 do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16
Rozstrzygnięcie konkursu ofert: do 31 grudnia2019 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul Wojska Polskiego 16 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia www.spzozpilawa.pl

Do konkursu mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą, o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.2018.2190 t.j. ), spełniający ponadto wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel.256856174.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny.

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie
Tomasz Sygnowski

 

Załączniki:

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia
na lata 2020-2023 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie
sprawa nr ZOZ.DAK.382.02.2019

Termin składania ofert: do dnia 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie,
ul. Wojska Polskiego 16 do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze
konkursowej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w
Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: do 31 grudnia2019 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul Wojska Polskiego 16 oraz na stronie
internetowej Udzielającego zamówienia www.spzozpilawa.pl

Do konkursu mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą, o której mowa w art. 5 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.2018.2190 t.j. ), spełniający ponadto
wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00, tel.256856174.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia
terminów, bez podania przyczyny.

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie
Tomasz Sygnowski

 

Załączniki:

Podkategorie