Main Menu

plen
A- A A+
Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Adresy jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz lista oddziałów zakaźnych

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych należy niezwłocznie zgłosić się do izby przyjęć szpitala z oddziałem zakaźnym lub powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Garwolinie, tel: 25 684 35 95, 25 684 33 08, 25 684 39 57. Telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy: 601 079 113.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) prawo do świadczeń w Polsce mają osoby ubezpieczone obowiązkowo, osoby ubezpieczone dobrowolnie i inne osoby - po spełnieniu warunków określonych w tej ustawie.

Aby potwierdzić prawo do świadczeń wystarczy, że w przychodni Pacjent poda swój numer PESEL oraz potwierdzi swoją tożsamość jednym z dokumentów:

 • dowodem osobistym;
 • paszportem;
 • prawem jazdy.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia18. roku życia, należy okazać legitymację szkolną.
W przypadku dziecka do 3. miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.
Jeśli jesteś osobą, która ma prawo do świadczeń na podstawie tzw. przepisów unijnych, prawo do świadczeń nie jest weryfikowane przez system eWUŚ.
W takim przypadku należy okazać jeden z dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:

 • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,
 • Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • formularza E112/S2/S3,
 • formularza E123/DA1.
 • Ponadto uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych są:
 • Osoby posiadające obywatelstwo polskie, które nie ukończyły 18. roku życia.
 • Osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu (do 42. dnia po porodzie).
 • Osoby nieubezpieczone, spełniające kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej – na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
 • Osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków – w zakresie leczenia odwykowego.
 • Osoby z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
 • Wówczas świadczenia udzielane osobom wymienionym powyżej finansowane są z budżetu państwa.