Main Menu

A- A A+

Nasza misja: LECZYMY, ZAPOBIEGAMY, EDUKUJEMY

OGŁOSZENIE

Kierownik SPZOZ w Pilawie ogłasza  konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – świadczenia w poradni ginekologiczno-położniczej  od 1 10.2023 – do 31.12.2028 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie sprawa nr ZOZ.DAK.382.ZO.01/2023

 

Termin składania ofert: do dnia 18 września 2023r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie,

 ul. Wojska Polskiego 16 do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: do 29 września 2023 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul Wojska Polskiego 16 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia www.spzozpilawa.pl

Do konkursu mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą, o której mowa  w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.2023.991 t.j.),  spełniający ponadto  wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel.257888888.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny.

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie

Tomasz Sygnowski

 

Załączniki: