Main Menu

A- A A+

Nasza misja: LECZYMY, ZAPOBIEGAMY, EDUKUJEMY

OGŁOSZENIE

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie badań diagnostycznych wykonywanych w placówkach oferenta na rzecz SPZOZ w Pilawie

na lata 2024-2028

sprawa nr ZOZ.DAK.382.KO.03/2023

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pilawie (dalej zwany „Udzielającym Zamówienie”)

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023r. poz.991 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie

badań diagnostycznych wykonywanych w placówkach oferenta na rzecz SPZOZ w Pilawie na lata 2024-2028

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w placówkach oferenta na rzecz SPZOZ w Pilawie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028r.

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą, lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w przedmiotowym zakresie zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert.

Oferty należy składać:

do dnia 4 grudnia 2023r. do godz. 12.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie: ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa, pokój nr 8 lub 9.

Otwarcie ofert nastąpi 4 grudnia 2023 r. o godz.14.30 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie, pokój nr 8.

Informacje szczegółowe dotyczące warunków udziału w postępowaniu, formularz oferty oraz sposób przeprowadzenia konkursu ofert udostępnione są na stronie internetowej: www.spzozpilawa.pl oraz w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16, 08-440 Pilawa pok. nr 8 i 9 w godz. 8.00 – 15.00

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2023r. o godz. 14.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pilawie, pokój nr 8.

Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w całości lub części bez podania przyczyny, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyn, szczególnie w przypadku konieczności uzupełnienia oferty przez Oferenta

Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

  • Tomasz Sygnowski – Kierownik SPZOZ w Pilawie 257888888
  • Stanisława Frelek – Inspektor administracyjno-księgowy 257888888

 

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie

Tomasz Sygnowski

 

Załączniki: