Main Menu

A- A A+

Nasza misja: LECZYMY, ZAPOBIEGAMY, EDUKUJEMY

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością i odpłatnie.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane świadczeniobiorcom (osobom ubezpieczonym lub uprawnionym) w ramach i na zasadach umowy zawartej z NFZ lub innym płatnikiem świadczeń zdrowotnych, a także świadczenia w stanach nagłych – są bezpłatne.

3. Świadczenia zdrowotne udzielone pozostałym osobom – usługobiorcom są odpłatne.

    Dotyczy to: 

a) osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń lub korzystających z własnej woli ze świadczeń poza systemem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
b) osób, w przypadku których jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby (niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych),
c) osób korzystających z nieobowiązkowych szczepień zgodnie z kalendarzem szczepień, przy czym opłata obejmuje jedynie koszt zakupu, przechowywania, utylizacji szczepionki, a sama usługa szczepienia jest bezpłatna.

4. Częściowa odpłatność za świadczenia w ramach transportu sanitarnego ustalana jest na podstawie odrębnych przepisów

5. Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych świadczenia zdrowotne odpłatne), pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego.

6. Dokonanie opłaty jest dokumentowane przy użyciu kasy fiskalnej lub poprzez wystawienie faktury

7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności świadczeń finansowanych ze środków publicznych; w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych, pozostaje bez wpływu na ustaloną kolejność udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9. Świadczenia zdrowotne odpłatne, udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

10. Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych oraz o warunkach uzyskania takiego świadczenia.

11. Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, uzależniając jego udzielenie od uprzedniego uiszczenia opłaty.