Main Menu

plen
A- A A+

Opis programu
Choroby układu krążenia /CHUK/ są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z ich powodu w naszym kraju należy do najwyższych w regionie europejskim.
Światowa Organizacja Zdrowia /WHO/ za najistotniejsze czynniki ryzyka powodujące choroby układu krążenia uznała m.in.: nadciśnienie tętnicze krwi, palenie tytoniu, picie alkoholu, niską aktywność ruchową, nadwagę i otyłość, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się , obciążenia genetyczne. Jeżeli spełniamy te kryteria, a do tego odczuwamy np.: ból w klatce piersiowej, któremu często towarzyszy niepokój, czasami duszność, kołatanie serca, a niekiedy nudności i zawroty głowy – to weźmy udział w tym programie.

W związku z opublikowaniem Ustawy z dnia 17 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U., poz. 1869) oraz wprowadzonych zmian w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 i 1807) rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach o kobiety w ciąży i świadczeniobiorców do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnych okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadających odpowiednie zaświadczenie.

26 kwietnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się Gala Finałowa III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Podmiotów Branży Medycznej „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”. Już po raz trzeci Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości przyznał certyfikaty najbardziej nowoczesnym, innowacyjnym i skutecznym w zarządzaniu jakością placówkom sektora ochrony zdrowia.

Zapraszamy na szczepienia przeciwko grypie

 

Szczepienia prowadzone są:

  • w Punkcie Szczepień w Pilawie ul. Wojska Polskiego 16
  • w Punkcie Szczepień w Trąbkach ul. Osadnicza 6

tel. 25 788 88 88

W celu  zaszczepienia się pacjent zgodnie  z komunikatem Ministra Zdrowia  w sprawie realizacji szczepień przeciwko grypie z dnia 9 sierpnia 2022r. powinien udać się do lekarza w celu uzyskania recepty na szczepionkę i z wykupioną zgłosić się do Punktu Szczepień.

PODANIE SZCZEPIONKI JEST BEZPŁATNE

Koszt szczepionki

  • Osoby w wieku 75+, kobiety w ciąży bezpłatnie
  • Osoby w wieku 65+ 50% refundacji
  • Dzieci pow. 6 m.ż. a przed ukończeniem 18 r.ż. 50% refundacji
  • Osoby w wieku 18-65 lat z dodatkowymi chorobami 50% refundacji
  • Pozostałe osoby 100% odpłatnie

Istnieje możliwość zakupu szczepionki bezpośrednio w Punkcie Szczepień w cenie 43,09 zł.

ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIE

Kierownik SPZOZ w Pilawie ogłasza uzupełniający konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  na rok 2022 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Pilawie sprawa nr ZOZ.DAK.382.ZO.12/2021

Termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2021r. w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16 do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają procedurze konkursowej.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul. Wojska Polskiego 16

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: do 27 grudnia 2021 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Pilawie, ul Wojska Polskiego 16 oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia www.spzozpilawa.pl

Do konkursu mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą, o której mowa  w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U.2021.711 t.j.  ),  spełniający ponadto  wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest w siedzibie Udzielającego zamówienia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00, tel.257888888.

Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, w całości lub części oraz przesunięcia terminów, bez podania przyczyny.

 

Kierownik SPZOZ w Pilawie

Tomasz Sygnowski

 

Załączniki do pobrania:

Rząd wspólnie z Radą Medyczną rozszerza listę osób mogących dodatkowo wzmocnić swoją odporność przeciw COVID-19. Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.

Od 24 września zostanie zwiększona lista osób uprawnionych do szczepienia trzecią dawką. Możliwość przyjęcia dodatkowej szczepionki marki Pfizer po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia będą miały wszystkie osoby powyżej 50. roku życia. Przykładowo, jeśli otrzymałeś drugą dawkę 1 marca, Twoje skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione 1 września. W tym dniu otworzą się dla Ciebie wszystkie kanały rejestracji.

Osoby z zaburzeniami odporności mogą przyjąć trzecią dawkę już od 1 września 2021 roku. Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla osób:

– otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
– po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
– po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat;
– z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
– z zakażeniem wirusem HIV;
– leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
– dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

We wskazanych grupach z zaburzeniami odporności, w odstępie nie mniej niż 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19, dodatkową dawkę stosuje się:

  • u osób powyżej 18. roku życia – szczepionki mRNA, czyli Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna,
  • u dzieci w wieku 12-17 lat – szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioN

Podkategorie